zamówienie na:

Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.15.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 23 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 24 września 2020 roku ZP.271.A.15.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.A.15.2020 Uprzejmie informuję, że w postępowaniu przeprowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Jedna oferta została wycofana. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski