zamówienie na:

Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.11.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 9 września 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 10 września 2020 roku ZP.271.A.11.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.A.11.2020 Uprzejmie informuję, że w postępowaniu przeprowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Smartta Sp. z o.o. mającą siedzibę w Krzepicach przy ul. Wyspiańskiego 48, 42-160 Krzepice. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski