zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956r. z bocznica kolejową (projekt)"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 27 sierpnia 2020 r. ZP.271.23.4.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania „Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956r. z bocznicą kolejową (projekt)”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez „MBZ Andler, Tomczak” sp. j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10, 87-800 Włocławek. Wartość brutto złożonej oferty wynosi 138 990,00 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 39 500,00 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski