zamówienie na:

Remont nawierzchni ul. Spokojnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.20.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 lipca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 28 lipca 2020 r. ZP.271.20.3.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni ulicy Spokojnej” Numer postępowania ZP.271.20.2020 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni ulicy Spokojnej”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski