zamówienie na:

Budowa elementów małej infrastruktury na terenie miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.8.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 lipca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 29 lipca 2020 roku ZP.271.A.8.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa elementów małej infrastruktury na terenie miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.A.8.2020 Uprzejmie informuję, że w postępowaniu przeprowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa elementów małej infrastruktury na terenie miasta Rypin” w oznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający niejednoznacznie opisał przedmiot zamówienia. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski