zamówienie na:

Modernizacja "Małej sali gimnastycznej" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Sportowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 marca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 5 marca 2020 r. ZP.271.7.5.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja „Małej sali gimnastycznej” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej” Numer postępowania ZP.271.7.2020 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja „Małej sali gimnastycznej” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 48 000,00 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty: - Oferta Nr 1 złożona przez Limex Plus Sp. z o.o. mającą siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 393, 85-766 Bydgoszcz, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - Oferta Nr 2 złożona przez Jana Krawulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA WIELOBRANŻOWA „KRAJAN” Jan Krawulski mająca siedzibę w Rypinie przy ul. Gałczyńskiego 17 A, 87-500 Rypin, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin