zamówienie na:

Usługa polegająca na organizacji warsztatów z dietetykiem dla uczniów w wieku 11-18 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Aktywna młodzież”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.13.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 listopada 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 3 grudnia 2019 r. PURS.271.13.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na organizacji warsztatów z dietetykiem dla uczniów w wieku 11-18 lat w związku z realizację projektu grantowego „Aktywna młodzież” Numer postępowania PURS.271.13.2019 Niniejszym informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa polegająca na organizacji warsztatów z dietetykiem dla uczniów w wieku 11-18 lat w związku z realizację projektu grantowego „Aktywna młodzież” W postępowaniu została złożona jedna oferta. Ofertę złożył Wykonawca SEKA S. A. oddział Toruń, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń. Wartość brutto oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski