zamówienie na:

Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 października 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 23 października 2019 roku ZP.271.19.6.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego” Numer postępowania ZP.271.19.2019 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Modamoda Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniego Jeziorańskiego 2, 20-735 Lublin. Wartość brutto złożonej oferty wynosi 167 280,00 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 120 000,00 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski