zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2019”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.16.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 18 lipca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 23 lipca 2019 roku ZP.271.A.16.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2019” Numer postępowania ZP.271.A.16.2019 Niniejszym informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2019”. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło sześć ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski