zamówienie na:

Remont "małej" sali gimnastycznej i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8 t
termin składania ofert: 9 lipca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 9 lipca 2019 roku ZP.271.14.3.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont „małej” sali gimnastycznej i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej” Numer postępowania ZP.271.14.2019 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont „małej” sali gimnastycznej i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski