zamówienie na:

Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.32.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 stycznia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 10 stycznia 2019 r. ZP.271.32.5.2018.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Cena najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 310 000,00 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski