zamówienie na:

UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA RYPIN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY GMINY MIASTA RYPIN

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.34.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 października 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 8 października 2018 roku ZP.271.34.6.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.34.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  
!!!UWAGA!!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 01.10.2018 r..pdf (1744kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01.10.2018 r..pdf (697kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (1194kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (4256kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Lewandowska
Opublikował: Joanna Lewandowska (24 września 2018, 14:22:52)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (8 października 2018, 12:56:20)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 546