zamówienie na:

Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych - I etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.30.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 września 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 26 września 2018 r. ZP.271.30.3.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych – I etap” Numer postępowania ZP.271.23.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych – I etap”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski