zamówienie na:

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.32.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 września 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 21 września 2018 r. ZP.271.A.32.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.32.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap”. W oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski