zamówienie na:

Wymiana dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 września 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 7 września 2018 r. ZP.271.23.4.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wymiana dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22” Numer postępowania ZP.271.23.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 155 000,00 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

!!!UWAGA!!!
ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ -
FORMULARZ OFERTOWY - 24.08.2018 R.

Zmiana treści SIWZ - 24.08.2018 r. (745kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - 24.08.2018r. (283kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (1429kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2267kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (283kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru (647kB) zip
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (249kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (240kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (190kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy (332kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (221kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (219kB) pdf
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Szkic sytuacyjny (1032kB) pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót (74kB) pdf
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Zestawienie stolarki okiennej (29kB) pdf
Załącznik Nr 12 do SIWZ - Klauzula informacyjna (897kB) pdf
Załącznik Nr 13 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (388kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (16 sierpnia 2018, 14:53:41)

Ostatnia zmiana: Marcin Turalski (7 września 2018, 11:17:37)
Zmieniono: Dodano przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 522