zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.27.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 27 sierpnia 2018 r. ZP.271.A.27.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.27.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” ponieważ nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. W oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty: - Oferta Nr 1 złożona przez TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - Oferta Nr 2 złożona przez Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, która nie spełnia wymagań Zapytania ofertowego. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta