zamówienie na:

Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.23.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 16 sierpnia 2018 r. ZP.271.A.23.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.23.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta