zamówienie na:

Miasteczko ruchu drogowego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 lipca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 31 lipca 2018 r. ZP.271.19.4.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Miasteczko ruchu drogowego” Numer postępowania ZP.271.19.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Miasteczko ruchu drogowego”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 190 000,00 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski