zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.13.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 26.04.2018 r. ZP.271.A.13.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.A.13.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski