zamówienie na:

Przebudowa ul. Norwida

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 15 listopada 2017 roku ZP.271.23.4.2017 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Norwida” Numer postępowania ZP.271.23.2017 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Norwida”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Wykonawca Avetisyan Karen prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyan Karen, mającą siedzibę we Wielgiem, przy ul. Starowiejskiej 87, 87-603 Wielgie zaoferował wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 70 814,02 zł. Cena złożonej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 44 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski