zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Mława – skrzyżowanie z drogą powiatową ulicą Młyńska (km 0+540) i droga gminną ul. Dłutka (km 0+573)”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.12.2017
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 maja 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 29.05.2017 r. ZP.271.A.12.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Mława – skrzyżowanie z drogą powiatową ulicą Młyńska (km 0+540) i droga gminną ul. Dłutka (km 0+573)” Numer postępowania ZP.271.A.12.2017 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Mława – skrzyżowanie z drogą powiatową ulicą Młyńska (km 0+540) i droga gminną ul. Dłutka (km 0+573)”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski