zamówienie na:

Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska – Kościuszki

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 kwietnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 27.04.2017 r. ZP.271.2.6.2017 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska – Kościuszki” Numer postępowania ZP.271.2.2017 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska – Kościuszki”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Wykonawca Jan Stromidło prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSE – TOX Jan Stromidło z siedzibą w Toruniu przy ul. Lelewela 33, 87 – 100 Toruń zaoferował wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 106 479,89 zł. Cena złożonej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 83 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski