zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.29.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 sierpnia 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 06.08.2016 r. ZP.271.A.29.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej” Numer postępowania ZP.271.A.29.2016 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski