zamówienie na:

Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2016
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 maja 2016  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 17.05.2016 r. ZP.271.9.5.2016 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego ” Numer postępowania ZP.271.9.2016 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) unieważniam postępowanie pn. „Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. mgr Paweł Grzybowski Burmistrz Miasta Rypin