zamówienie na:

Opracowanie Dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja "KATOLIKA"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2015
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 grudnia 2015  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 4.01.2016 r. ZP.271.19.4.2015.2016 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja „KATOLIKA” Numer postępowania ZP.271.19.2015 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) unieważniam postępowanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja „KATOLIKA” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z up. Burmistrza Miasta Rypin mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypin