zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Cichej i ul. Podmiejskiej

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2014
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 września 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 07.10.2014 r. ZP.271.17.8.2014 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie Dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Cichej i ul. Podmiejskiej” Numer postępowania ZP.271.17.2014 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Opracowanie Dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Cichej i ul. Podmiejskiej” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski