zamówienie na:

Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do wyposażenia pracowni w ramach projektu Szkoła Równych Szans – III edycja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.35.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 sierpnia 2014  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 28.08.2014 r. ZP.271.A.35.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do wyposażenia pracowni w ramach projektu Szkoła Równych Szans – III edycja” Numer postępowania ZP.271.A.35.2014 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do wyposażenia pracowni w ramach projektu Szkoła Równych Szans – III edycja”, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski