zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2014
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 lipca 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 22.07.2014 r. ZP.271.9.3.2014 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.9.2014 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie” ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (2010kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (5141kB) pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (46kB) pdf

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (102kB) pdf

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf (30kB) pdf

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.pdf (33kB) pdf

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (33kB) pdf

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (29kB) pdf

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (30kB) pdf

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (88kB) pdf

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Zestawienie stolarki okiennej.pdf (54kB) pdf

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Elewacje podłużne.pdf (215kB) pdf

Załącznik Nr 11 do SIWZ - Elewacje szczytowe.pdf (475kB) pdf

Załącznik Nr 12 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – wymagania ogólne.pdf (98kB) pdf

Załącznik Nr 13 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty rozbiórkowe.pdf (40kB) pdf

Załącznik Nr 14 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymiana stolarki.pdf (354kB) pdf

Załącznik Nr 15 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Bezspoinowe systemy.pdf (151kB) pdf

Załącznik Nr 16 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Pokrycia dachu.pdf (73kB) pdf

Załącznik Nr 17 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Izolacje termiczne i ....pdf (80kB) pdf

Załącznik Nr 18 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Rynny i rury spustowe.pdf (53kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Lewandowska (2 lipca 2014, 13:40:06)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (22 lipca 2014, 10:27:11)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 772