zamówienie na:

Docieplenie budynku przy ul. Lipnowskiej 17

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 czerwca 2012  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 10.07.2012 r. ZP.271.21.5.2012 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Docieplenie budynku przy ul. Lipnowskiej 17”. Numer postępowania ZP.271.21.2012 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Docieplenie budynku przy ul. Lipnowskiej 17” ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski