zamówienie na:

Dostawa tablic interaktywnych, komputerów przenośnych, projektorów i oprogramowania w ramach projektu SOS – tu przedszkole jest

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 kwietnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 10.05.2012 r. ZP.271.13.6.2012 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Dostawa tablic interaktywnych, komputerów przenośnych, projektorów i oprogramowania w ramach projektu SOS – tu przedszkole jest” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski