zamówienie na:

Odbiór odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów w ogólnodostępnych punktach na terenie miasta Rypina (tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło)

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 stycznia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 30.01.2012 r. ZP.271.4.3.2012 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów w ogólnodostępnych punktach na terenie miasta Rypina (tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło)” Numer postępowania ZP.271.4.2012 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów w ogólnodostępnych punktach na terenie miasta Rypina (tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło)”. W ww. postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski