zamówienie na:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RYPINIE – I ETAP

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.26.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 grudnia 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 23.01.2012 r. ZP.271.26.6.2011.2012 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – I ETAP”. Numer postępowania ZP.271.26.2011 Na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – I ETAP” ponieważ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski