zamówienie na:

Roboty murarskie i malarskie w ramach zadania Remont Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 sierpnia 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 23.08.2011 r. ZP.271.15.4.2011r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Roboty murarskie i malarskie w ramach zadania Remont Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie”. Numer postępowania ZP.271.15.2011 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Roboty murarskie i malarskie w ramach zadania Remont Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie”. W ww. postępowaniu w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypina