zamówienie na:

Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 czerwca 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 24.06.2011 r. ZP.271.6.4.2011 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie” ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski