zamówienie na:

Przebudowa mostu w ciągu ul. E. Orzeszkowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.341-5/11
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 kwietnia 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 24.06.2011 r. ZP. 341 – 5 – 5/11 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu ul. E. Orzeszkowej”. Numer postępowania ZP. 341 – 5/11. Na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu ul. E. Orzeszkowej” ponieważ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski