zamówienie na:

Budowa Skateparku

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP. 341 – 9/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 października 2010  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 18.10.2010 r. ZP. 341 – 9 – 6/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa Skateparku”. Numer postępowania ZP. 341 – 9/10. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa Skateparku”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz