zamówienie na:

Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44 i 48

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.341-7/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 sierpnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 31.08.2010 r. ZP. 341 – 7 – 3/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44 i 48”. Numer postępowania ZP. 341 – 7/10. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44 i 48”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz