zamówienie na:

Dostawa wraz z wykonaniem materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-17/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 listopada 2009  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 08.12.2009 r. PO KL 341 – 17 – 6/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa wraz z wykonaniem materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. Numer postępowania PO KL 341 – 17/09. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa wraz z wykonaniem materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa jednak kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz