zamówienie na:

Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-9/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 września 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 11.09.2009 r. PO KL 341 – 9 – 3/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. Numer postępowania PO KL 341 – 9/09. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” w Częściach I, II, III. W w/w częściach postępowania w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz