zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 lipca 2009  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 06.07.2009 r. ZP. 341 – 9 – 7/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Numer postępowania ZP. 341 – 9/09. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz