zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy obwodnicy Miasta Rypina

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 lutego 2009  12:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 08.06.2009 r. ZP. 341 – 1 – 8/09 Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina”. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz