Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!
W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i stosowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw: "RODO" publikujemy do wiadomości dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych:

Administrator Danych Osobowych (ADO):
Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski
Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin 
tel. 54 280 96 00 
www.rypin.eu 
www.facebook.com/MiastoRypin 
www.facebook.com/AktywnyRypin
  
Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Marcin Kowalczyk
Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
tel. 54 280 96 22
iod@rypin.eu
  
W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych przez ADO - prosimy kierować bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych na adres elektroniczny wskazany powyżej. 


1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Status Administratora Danych Osobowych może mieć każdy podmiot. W szczególności może to być osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Termin „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rypin, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Burmistrz Miasta Rypin.

W Urzędzie Miasta Rypin został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego zadania zostały określone w ustawodawstwie europejskim na mocy RODO. 

Inspektor Ochrony Danych jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swoich obowiązków. Jego zadaniem jest sprawdzanie czy obowiązki i zadania realizowane w Urzędzie Miasta Rypin w zakresie przetwarzania danych są wypełniane zgodnie obowiązującymi przepisami.

Inspektor Ochrony Danych pełni swoją funkcję w sposób niezależny i z zachowaniem pełnej neutralności. Pełni funkcję doradczą, a nie decyzyjną. Doradza ADO i jego pracownikom w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi regularne szkolenia, odpowiada na pytania dotyczące prywatności, wdraża zasady “privacy by design” oraz “privacy by defaut” a ponadto jest odpowiedzialny za relacje z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).


2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych to sformułowanie ogólne, oznaczające jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie danych, przechowywanie danych, usuwanie danych, opracowywanie danych, udostępnianie danych.

Kiedy załatwiasz sprawy w naszym Urzędzie, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich ADO jest Burmistrz Miasta Rypin. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Twoje dane osobowe ADO może przetwarzać w sytuacji:
  • gdy wyraziłeś na to zgodę,
  • gdy rozpatrywany jest Twój wniosek lub wykonywana jest umowa,
  • gdy istnieje ku temu podstawa prawna, jak np. przepis kodeksu postępowania administracyjnego czy ustawy o planowaniu przestrzennym,
  • gdy wymaga tego prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.


3. KLAUZULA INFORMACYJNA

Informowanie osób, których dane dotyczą o przetwarzaniu ich danych osobowych, stanowi jeden z podstawowych obowiązków ADO. Tylko osoba skutecznie poinformowana jest w stanie podejmować świadome decyzje w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych i skutecznie reagować na ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie.

Z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, których ADO jest Burmistrz Miasta Rypin, można zapoznać się poniżej: 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań własnych  Gminy:

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań zleconych przez Administrację rządową:


4. REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu ułatwienia realizacji Państwa praw  związanych z przetwarzaniem przez Urząd Miasta Rypin Państwa danych osobowych m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  - udostępniamy stosowny wniosek, którego wzór został załączony poniżej:
1. OGÓLNA: 
  
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) 
– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 
  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin. 
  
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
  
3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
  
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 Rozporządzenia w celu: 
             -wykonania umów zawartych z kontrahentami Miasta Rypin 
             -wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
             -ochrony Pani/Pana żywotnych interesów; 
             -wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone Administratorowi; 
             -w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
  
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
             -organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
             -inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Rypin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Rypin. 
  
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
  
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
             -prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych – na podstawie art. 15 RODO; 
             -prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
             -prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
             -prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
             -prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 
             -prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 Rozporządzenia; 
  
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
  
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
  
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miasta Rypin, przy czym podanie danych jest: 
             -obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 
             -dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy. 
  
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

3. Ewidencja Ludności: 
  
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję, że: 
  
1. Administratorami są: Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie. 
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. 
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin. 
  
2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Administrator – Burmistrz Miasta Rypin wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
  
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 
              -zarejestrowania w związku z: nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca, 
              -rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na: zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski 
              -uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL 
              -usunięcia  niezgodności w danych 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności 
  
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych. 
  
5. Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo. 
  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
  
7. Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy: kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego, organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty, wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport, wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego. 
  
8. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności. 
  
3. Rejestr Dowodów Osobistych: 
  
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję, że: 
  
1. Administratorami są: Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie. 
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. 
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin. 
  
2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Administrator – Burmistrz Miasta Rypin wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
  
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 
              -wydania Pani/Panu dowodu osobistego. 
              -unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu: zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu, zmiany danych zawartych w dowodzie, upływu terminu ważności dowodu, utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu. 
              -uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych. 
W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. 
  
4. Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji. 
  
5. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo. 
  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
  
7. Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy: organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty. 
  
8. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych. 
  
4. Rejestr Stanu Cywilnego:
  
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję, że: 
  
1. Administratorami są: Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska 
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. 
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) w Rypinie, adres kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin. 
  
2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rypinie. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
  
3. Pani/Pana dane mogą być  przetwarzane w celu: sporządzenia aktu urodzenia dziecka, sporządzenia aktu małżeństwa, sporządzenia aktu zgonu, przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa, przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia, przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion, wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, wydania odpisu aktu stanu cywilnego, wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą, wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego, realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą, realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach, realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska, dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie, wydania dokumentów z akt zbiorowych, zameldowania, nadania numeru PESEL. 
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz  ustawy o zmianie imienia i nazwiska. 
  
4. Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. 
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. 
  
5. Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 
  
6. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik USC przechowuje przez okres: 
1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia; 
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu. 
  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
  
7. Pani/Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy: kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany; kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska. 
  
8. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Wytworzył: Marcin Kowalczyk (24 września 2015)
Opublikował: Marcin Żebrowski (24 września 2015, 09:30:26)

Ostatnia zmiana: Marcin Kowalczyk (9 listopada 2018, 08:08:03)
Zmieniono: Poprawki stylistyczne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3761

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij