2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 151/07 z 2007-12-18 w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Zarządzenie Nr 151/07
Burmistrza Rypina
z dnia 18.12.2007 r.


w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników
Urzędu Miejskiego w Rypinie.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli         i motorowerów nie będących
własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z 26 marca 2002 r. z późniejszymi zmianami)

zarządzam jak następuje:


§1


Ustalam limit kilometrów wjazdach lokalnych dla następujących pracowników: Ustalam limit kilometrów wjazdach lokalnych dla następujących pracowników:


1.      Tomasz Kosinski            - Kierownik wydziału -  300 km
2.      Grzegorz Kucharski         - Inspektor  -  300 km
3.      Alicja Czaplińska            - Inspektor ds. zaopatrzenia - 150 km
4.      Mirosław Marynowski        - kierownik wydziału  - 100 km
5.      Karol Chmielewski           - z-ca kierownika wydziału - 100 km


§2


Stawki za 1 km przebiegu pojazdu ustalone są w/g pojemności skokowej silnika i ogłoszone każdorazowo w przepisach wykonawczych do ustawy budżetowej na dany rok.


§3


Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów najazdy lokalne.


§4


Pracownik składa co miesięczne oświadczenie na piśmie o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych z podaniem pojemności silnika, marki, numeru rejestracyjnego wraz z ilością dni nieobecności w miejscu pracy, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.


§5


Odpowiedzialnym za egzekwowanie zarządzenia czynię z - cę Skarbnika Miasta Panią Henrykę Lazarowską.


§6


Zarządzenie obowiązuje na okres od 01 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. z możliwością. przedłużenia obowiązywania do końca 2008 roku i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz
 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (18 grudnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2008, 12:44:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2458