2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 140/07 z 2007-11-26 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina w 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 140/07
Burmistrza Rypina
z dnia 26 listopada 2007 roku


w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina w 2008 roku.


Na podstawie art.13 ust.l w związku z art. 25 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późn. zm.), art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. Nrl42, poz.1951 z 2001 roku z późn. zm.)


Zarządzam:


następujące   stawki   czynszu   za   dzierżawę   gruntów   oraz   najem   lokali   użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina:


1.  Za dzierżawę terenów na celerolniczo-ogrodnicze:

    działki gruntu o powierzchni do 100 m2 (ogródki przydomowe) - 20,00-zł rocznie
    działki gruntu o powierzchni od lOlm do 50Om  -0,20-złzalm rocznie,
    działki gruntu o powierzchni od 501m2 - 3000m2 - 0,04-zł za Im2 rocznie,
    działki gruntu powyżej 3000m  - wysokość czynszu ustala się w kwintalach (q) pszenicy:

a)  dla gruntów rolnych czynsz wynosi równowartość:

-kl. IIIa-2,2qzalha,
-kl.IIIb-l,9qzalłia,
-kl. IVa-l,6qzalha, -kł.IVb-l,lqzalha, - kl. V    - 0,4q za 1 ha,

b)  dla użytków zielonych czynsz wynosi równowartość:

-kl.II-2,lqzalha,
-kl.III-l,5qzalha,
-kl.IV~0,9qzalha,
-kl. V-0,3qzalha.

2.  Za dzierżawę terenów pod blaszanymi garażami samochodowymi - 2,20-zł za Im2
powierzchni użytkowej miesięcznie.


3. W przypadku, gdy stawki za dzierżawę terenów pod garażami blaszanymi ustalone
w drodze przetargu są wyższe od kwoty netto 2,20-zł za Im     pozostawć na
dotychczasowym poziomie wynikającym z przetargu.

4. Za dzierżawę terenów pod kioskami „RUCH" - 121,00-zł miesięcznie od jednego
punktu.


5.  Pod planszami reklamowymi od 140,00zł do 280,00zł za 1m2 planszy jedno lub dwustronnej w stosunku rocznym w zależności od położenia,
 
-pod bilbordami jedno lub dwustronnymi 1650,00-zł rocznie za jedno stanowisko,

-pod przenośnymi planszami reklamowymi (zlokalizowanymi na krótkotrwały okres) 10,00-zł dziennie od planszy.


6.   Za dzierżawę terenu przez:

     p. Zygmunta Raniszewskiego pod częścią pawilonu handlowego przy ul.Gdańskiej 
      12,60-zł miesięcznie,

     p. Grzegorza Budzicha pod stacją LPG przy ul. Toruńskiej 535,50-zł miesięcznie,

     KOMES Sp. z o.o środków trwałych - 250,00-zł miesięcznie,

     SM „Rypinianka" - za drogę dojazdową do garaży - 202,12-zł miesięcznie,

     p.  Sławomira Gawrońskiego pod placem manewrowym przy ul.  Bohaterów Czerwca
     1958r. - 131,67-zł miesięcznie,

     p. Jana Dramińskiego pod schodami przy ul.  Ks.  Lissowskiego - 21,00-zł miesięcznie,

     p. Stanisława Łukowskiego pod ogródkiem kawiarnianym - 75,60-zł miesięcznie,

     p. Ryszarda Radomińskiego pod pawilonem handlowym na targowisku miejskim
     przy ul. Orzeszkowej - 198,00-zł miesięcznie,

     p. Wojciecha Górnego pod pawilonem handlowym na targowisku miejskim przy
     ul. Orzeszkowej - 119,90-zł miesięcznie,

     p. Janusza Ziółkowskiego pod pawilonem handlowym na targowisku miejskim
     przy ul. Mławskiej - 247,50-zł,

     p. Zofię Nowakowską pod pawilonem handlowym na targowisku miejskim przy
     ul. Orzeszkowej - 137,5O-zł miesięcznie,

     p. Wiolettę Smulską pod przyczepą gastronomiczną przy ul. Mławskiej -136,50-zł
     miesięcznie.


7.   Za najem:

-   przez  Kujawsko-Pomorską Sieć  Informacyjną części  powierzchni  użytkowej
w budynku Urzędu oraz części masztu na dachu - 170,00-zł miesięcznie,

-   przez Agencję Restrukturyzacji  i Modernizacji  Rolnictwa lokalu użytkowego
w budynku Domu Kultury - 2.672,34-zł miesięcznie,

-     przez  p.   Janusza   Gredeckiego   lokalu   użytkowego   wraz   z   gruntem  przy
ul. Rzeźniczej - 630,57-zł miesięcznie.


8.Za dzierżawę terenów pod pawilonami handlowymi: minimalny czynsz dzierżawny,
dwuczłonowy składający się z opłaty stałej  od punktu w wysokości  89,00-zł
miesięcznie i z opłaty od metra kwadratowego powierzchni użytkowej pawilonu
w wysokości 6,00-zł miesięcznie,


9. Za dzierżawę stołów i miejsc handlowych na targowiskach miejskich  12,00-zł
miesięcznie od jednego punktu.


10. Za najem lokali użytkowych -jatek na targowisku miejskim przy ul. Mławskiej:
 
     Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 -po 159,50-zł miesięcznie,
     Nr 13,14,15,16 -po 144,10-zł miesięcznie,
     Nr M, 12  - po 60,50-zł miesięcznie.


§2


Do  stawek czynszu wymienionych w §   1   ust.  2-10  dodaje  się podatek VAT w wysokości 22%.


§3


Wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości nie objętych niniejszym zarządzeniem regulują poszczególne umowy dzierżawy.


§4


Wykonanie   Zarządzenia   powierza   się   Kierownikowi   Wydziału   Infrastruktury i Inwestycji.


§5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (26 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2008, 09:54:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3103