2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 130/07 z 2007-11-21 w sprawie: wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Rypinie

ZARZĄDZENIE Nr 130/07
BURMISTRZA RYPINA
z dnia 21 listopada 2007 r.


w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Rypinie


Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z póżn. zm.1)

 zarządza się, co następuje:


§ 1.

 W celu wykonania obowiązku właściwej ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Rypinie wprowadza się Plan Ochrony Informacji Niejawnych.


§ 2.

 Zobowiązuje się Pełnomocnika do zapoznama upoważnionych pracowników tut. Urzędu z Planem.


§ 3.

Pełnomocnik zobowiązany jest do powiadamiania Burmistrza o fakcie naruszenia zasad określonych w Planie.


§   4.  

 Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Pełnomocnikowi  ds.   Ochrony  Informacji Niejawnych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

 


1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w D. U. z 2006 r. nr 104, poz. 708, nr 149, poz. 1078, nr 104, poz. 711; z 2007 r. nr 218, poz. 1592.


metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (21 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (28 listopada 2007, 15:11:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2065