2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 126/07 z 2007-11-06 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 126/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA


z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2007 roku.


§1


Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji :


1. Nieruchomości komunalnych na terenie miasta Rypina


2. Środków trwałych i ruchomych składników majątkowych określonych w § 2 znajdujących się :

-na terenie działania Urzędu Miejskiego -w Przedszkolach Miejskich nr 1, 2 i 3 -w Środowiskowym Domu Samopomocy -w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej


3. Środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych oraz
kredytów.


4. Rozrachunków- należności i zobowiązań


§2


Spisem należy objąć: LW Urzędzie Miejskim w Rypinie:


1.      środki trwałe: budynki, budowle, urządzenia, środki transportowe, maszyny,
2.      komputery, drukarki, skanery.
3.      materiały w magazynie
4.      gotówkę w kasie,
5.      papiery wartościowe,
6.      inwestycje nie zakończone,
7.      środki pieniężne na rachunkach bankowych,
8.      zobowiązania i należności.II.W Przedszkolach Nr 1,2 i 3 , w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej


1. środki trwałe objęte ewidencją ilościowo-wartościową i ilościową budynki, budowle, urządzenia, środki transportowe, maszyny,

2. komputery, drukarki, skanery,
1.  artykuły spożywcze,
2.  środki chemiczne nie zużyte do 31.12.2007r,


§3


1. Spis należy przeprowadzić wg stanu na 31 grudnia 2007 roku.
2.Termin rozpoczęcia spisu ustala się na 7 listopada 2007 roku, a zakończenia na dzień 31 grudnia 2007 roku.


§4


Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam następujące zespoły spisowe:

Zespół 1 .przeprowadzenie spisu z natury nieruchomości komunalnych i inwestycji nie zakończonych:


1.      Pilarska Maria
2.      Chmielewski Karol
3.      Kiedrowski Marek


Z e s pó ł 2.przeprowadzenie spisu z natury pozostałych składników majątkowych


1.  Góra Antoni
2.  Czarnecki Zbigniew
3.  Czaplińska Alicja


Zespół 3.przeprowadzenie spisu w Przedszkolach Miejskich
Nr 1, 2 i 3 oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy.


Pole Nr 1 : Przedszkole Nr 1
1.   Szawłowska Danuta
2.   Maria Radomińska
3.   Małgorzata Witkowska


Pole Nr 2: Przedszkole Nr 2
1. Kłimowska Iwona
2. Sobiechowska Katarzyna
3. Kamińska Agnieszka


Pole Nr 3: Przedszkole Nr 3
1. Rutko wska Maja
2. Góralczyk Agnieszka
3. Tuchewicz Elżbieta

Pole Nr 4: Środowiskowy Dom Samopomocy
1.  Wrzosińska Maria
2.  Jasińska Ewa
3.  Wojciechowska Iwona

Pole Nr 5 Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
1.  Forczmańska Urszula
2.  Kluczeńska Iwona
3.  Markuszewska Bogusława.


§5


Na przewodniczącego wszystkich zespołów spisowych powołuję Pana Jerzego Grączewskiego.


§6


Na oddzielnych arkuszach należy dokonać spisu:


-budynków mieszkalnych
-budynków użytkowych i gospodarczych
-budowli
-środków transportowych
-maszyn i urządzeń
-komputerów, drukarek, skanerów itp.
-środków trwałych dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa
-materiałów z rozbiórki
-artykułów spożywczych
-środków chemicznych
-papierów wartościowych
-gotówki w kasie
-inwestycji nie zakończonych


Nie wolno spisywać na jednym arkuszu spisowym składników majątkowych znajdujących się w różnych salach zajęć, pomieszczeniach biurowych, powierzonych różnym osobom materialnie odpowiedzialnym


§7

Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnych zobowiązuje do :


-sprawowania nadzoru nad przebiegiem i dokumentowaniem inwentaryzacji w celu zapewnienia sprawnego i terminowego przeprowadzenia inwentaryzacji, -przeprowadzenia szkolenia i instruktażu , przy współudziale głównego księgowego wszystkich członków komisji i zespołów spisowych, -objęcia szczególną ewidencją i rozliczenia pobranych arkuszy spisowych, -pobrania wyjaśnień od osób materialnie odpowiedzialnych , w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych,
-ustalenia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i wnioskowania w sprawie ich rozliczenia,
-sporządzenia sprawozdania z przygotowania, przebiegu i zakończenia czynności inwentaryzacyjnych.


§8


1. Osoby powołane na członków zespołów spisowych i przewodniczący
ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne                
z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury, 

2. Przy przeprowadzeniu inwentaryzacji należy stosować zasady
określone w Instrukcji z dnia 01 czerwca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Rypinie.


§9


Inwentaryzację środków pieniężnych ulokowanych w bankach oraz
zaciągniętych kredytów, jak również rozrachunków przeprowadza się w drodze
uzyskania od banków oraz wierzycieli i dłużników potwierdzeń sald wg stanu
na dzień 31. 12. 2007 roku. Specyfikację sald na dzień 31 grudnia 2007 roku
do wszystkich kontrahentów wysyła Pani Beata Rakowska w terminie do dnia
31 stycznia 2008 roku. Inwentaryzacji należności spornych i wątpliwych, rozrachunków
z pracownikami oraz z tytułów publiczno prawnych , a także innych aktywów
i pasywów nie inwentaryzowanych w drodze spisu n natury lub potwierdzeń
sald dokonająna dzień 31.12.2007 roku w drodze porównania posiadanej
dokumentacji ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej Pani Anna
Pilarska w zakresie należności z tytułu dzierżawy gruntów i nieruchomości,
Pani Dorota Tyburska w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego, Pani Wiesława Goślicka z zakresu podatku od środków
transportowych oraz Pani Beata Rakowska pozostałych sald aktywów
i pasywów w Urzędzie Miejskim. Dotyczy to w szczególności wartości
niematerialnych i prawnych, finansowych składników majątku trwałego,
rozliczeń międzyokresowych, rozrachunków z pracownikami, rozrachunków
publicznoprawnych, należności spornych.
Z inwentaryzacji tych składników sporządza się oddzielne protokoły.


§10


Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych zespoły spisowe przekazują przewodniczącemu kompletną dokumentację inwentaryzacyjną, która po wstępnej ocenie jakości i poprawności zostaje przekazana głównemu księgowemu do wyceny i ustalenia różnic inwentaryzacyjnych. Wyniki rozliczenia inwentaryzacji z wyeksponowaniem różnic inwentaryzacyjnych przekazywane sąponownie przez głównego księgowego przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia ich weryfikacji między innymi na podstawie wyjaśnień składanych na żądanie przewodniczącego przez osoby materialnie odpowiedzialne. Przewodniczący Komisji inwentaryzacyjnej z udziałem poszczególnych zespołów spisowych obowiązany jest opracować protokół różnic

inwentaryzacyjnych oraz sformułować stosowne wnioski dotyczące sposobu ich rozliczenia.


§11


Ponumerowane arkusze spisowe przewodniczący wszystkich zespołów spisowych pobierze od skarbnika miasta.

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (6 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (28 listopada 2007, 14:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2452