2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 124/07 z 2007-10-22 w sprawie: w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za trzeci kwartał 2007 roku

ZARZĄDZENIE   NR 124/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 22 października 2007 roku


w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za trzeci kwartał 2007 roku
Na podstawie art. 14 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1), art.30 ust. 1 i art.42 oraz 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2),


Burmistrz  Miasta Rypina Zarządza , co następuje :


§1


1. Realizując uchwałę Nr V/27/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2007 rok Burmistrz Miasta przedstawia informację z
wykonani budżetu Miasta Rypina za trzeci kwartał 2007 roku w następujących wielkościach :

I.          Realizacji dochodów:
plan  31.465.878,-          wykonanie     25.277.769,30 zł- % wykonania  80,33

II.         Realizacja wydatków:
plan  39.188.878.-          wykonanie     26.362.942,38 zł-% wykonania  67,27

w tym:


•    wydatki bieżące
plan   31.801.543,-         wykonanie     22.733.767,05 zł- % wykonania   71,49


•    wydatki majątkowe
plan     7.387.335,-         wykonanie     3.629.175,33 zł- % wykonania   49,13


III.        Nadwyżka / Deficyt (I-II)
Różnica między dochodami, a wydatkami za trzeci kwartał 2007 roku stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.085.173,08 zł, przy planowanym deficycie budżetowym na rok bieżący 7.723.000 zł.


2.    Informację   sporządzono   na   podstawie   sprawozdania   kwartalnego   Rb-   NDS   o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007.§2


1.     Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.


2.     Zamieścić informację o wykonaniu budżetu za trzeci kwartał 2007 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej .


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45,poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187,poz.l381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218.


2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,   z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337.


 

Plik- Zarządzenie-sprawozdanie kwartalne 2007 (L)

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (22 października 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (28 listopada 2007, 14:06:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2146