2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 121/07 z 2007-10-05 w sprawie:ustalenia zasad prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych.

Zarządzenie Nr 121/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 05 października 2007 roku


w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych.


Na podstawie art.4,art10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z2006roku Nr 142, poz. 1020 ), § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2006 roku Nr 112 poz. 761 z późn. zm.).


Zarządza się co następuje:


§1


Wprowadza się Aneks Nr 3 do jednolitych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypina wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/05 z dnia 21 stycznia 2005 roku, zmienionych częściowo Zarządzeniem Nr 49/05 z dnia 30 września 2005 roku, Zarządzeniem nr 45/06 z dnia 22 sierpnia 2006 roku Burmistrza Miasta Rypina. Aneks Nr 3 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§2


Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypina do opracowania lub skorygowania posiadanych zakładowych planów kont zawartych w „Polityce rachunkowości Gminy Miasta Rypina".


§3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypina.


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2007 roku.

 

Aneks Nr 3 (84kB) plik
Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (5 października 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (27 listopada 2007, 14:06:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2140