2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 114/07 z 2007-09-28 w sprawie: podjęcia prac na projektem budżetu Gminy Miasta Rypina na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 114/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 28 września 2007 roku


 
 
w sprawie: podjęcia prac na projektem budżetu Gminy Miasta Rypina na 2008 rok.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142,poz.l591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz § 5 Uchwały Nr XX/134/05 Rady Miasta Rypina z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2005 rok i lata następne


 
BURMISTRZ MIASTA RYPINA
Zarządza co następuje:


 
§1

W celu opracowania i uchwalenia budżetu Gminy Miasta Rypina na rok budżetowy 2008 zarządzam następujące metody kalkulacji:

 1.  Dochody budżetowe z majątku gminy realizowane przez miejskie jednostki
  organizacyjne w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych,
  pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów,
 2. Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 90%
  przypisu rocznego.
 3. Wydatki rzeczowe ogranicza się wyłącznie do niezbędnych na poziomie 2007
  roku,
 4. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi miejskich jednostek
  organizacyjnych    na   podstawie    obowiązujących   przepisów    do    wysokości
  wynikającej z zawartych umów, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 4%.
  Wzrost wynagrodzenia dla pracowników nastąpi od dnia 1 stycznia 2008 roku.
 5. Wynagrodzenia dla nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych na podstawie
  obowiązujących przepisów w tym zakresie , z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu
  o 3%,
 6. Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne,  tzw.   „trzynastka"  zgodnie  z  ustawowo
  określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez
  pracownika w ciągu roku kalendarzowego,
 7. Odpis na ZFŚS w wysokości 860 zł ( odpis obligatoryjny) na jednego pracownika
  (37,5 % od prognozowanej kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
  narodowej w II półroczu),
 8. Podstawą dokonania odpisu na FŚS  dla nauczycieli jest liczba nauczycieli
  zatrudniona w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny
  wymiar zajęć , skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby
  zatrudnionych   nauczycieli.   Liczbę   nauczycieli   przemnaża   się   110%   kwoty
  bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie
  art.5 pkt 1 lit. A i art. 6 ust.l pkt 2 ustawy o kształceniu wynagrodzeń w sferze
  budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalonej corocznie w ustawie
  budżetowej. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 zaplanowano kwotę bazową w wysokości 1.766,46 zł, tj po przeliczeniu- 110% wynosi 1.943,11 zł
 9. W projekcie budżetu na 2008 nie dokonuje się odpisu na FŚS dla byłych
  pracowników emerytów( odpis uznaniowy), z wyjątkiem nauczycieli emerytów.
 10. Składka na ubezpieczenie rentowe pobierane przez pracodawcę w 2008 roku
  wynosi 6% podstawy wymiaru składki, w tym:
   
   - Pracownik w wysokości 1,50% ( obecnie od 01.07.07 do 31.12.07 jest
  3,50%),
   - Pracodawca w wysokości 4,50% (obecnie od 01.07.07 do 31.12.07 jest
  6,50%),
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz.792)
 11. Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru
  składki.
 12. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2008 roku wynosi 1.126 zł (Rozporządzenie
   Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r.- Dz. U. Nr 171, poz. 1209)


§2


W celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, Dyrektorzy jednostki oświatowych zobowiązani są do przedłożenia wraz z projektem budżetu aktualnych wykazów według wzoru z lat ubiegłych.


§3


Ustala się ostateczny termin składania projektów na 2008 rok do dnia 15 października 2007 roku.


§4

 Wykonanie zarządzenia powierza się:
Skarbnikowi Gminy,
Kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego w Rypinie,
Kierownikom, Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych


 §5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (28 września 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (12 października 2007, 14:08:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2133