2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 103/07 z 2007-08-17 w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w tracie roku przejściowego deficytu budżetowego

ZARZĄDZENIE   NR   103/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 17 sierpnia 2007 roku


w sprawie: zaciągnięcia   kredytu   krótkoterminowego   na   pokrycie występującego w tracie roku przejściowego deficytu budżetowego.


Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.82 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3, § 14 pkt 1 lit. d Uchwały Rady Miasta Rypina z dnia 27 lipca 2007 roku Nr XI/100/07 zmieniająca uchwałę Nr V/27/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2007 rok.

BURMISTRZ MIASTA RYPINA
ZARZĄDZA:


§1

  1. Zaciągnąć kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w trakcie
    roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 500.000 zł słownie: pięćset tysięcy złotych w Banku Pocztowym S.A. we Włocławku w ramach posiadanego rachunku bankowego.
  2. Kredyt   przeznaczony  jest   na   pokrycie   bieżących   zobowiązań,   do
    momentu wpływu wystarczającej ilości środków własnych.
  3. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2007 roku.
  4. Wysokość spłaty zadłużenia oraz terminy określi umowa.


§2


Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych gminy, tj. z podatków i opłat lokalnych.


§3

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (17 sierpnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (5 września 2007, 08:51:13)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (5 września 2007, 09:09:32)
Zmieniono: poprawki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2740